Produkty Firmy
VÝPRODEJ
Alexandra Renke
Blackwing
Brause - kaligrafie
Caran d'Ache
Caran d'Ache - Art
Castelli
Clairefontaine
Copic - popisovače
Cross
Cross - doplňky
Diamine - inkousty
Diplomat
Faber-Castell
Filofax - diáře, bloky
FranklinCovey
G.Lalo - dopisní sety
Gecko
Graf von Faber-Castell
Herbin
Kaweco
Koh-i-noor
Lamy
Leuchtturm1917
Losiny - ruční papír
Marabu
Midori MD
Midori TF
Midori TN
Moleskine - zápisníky
Montblanc
Montegrappa
Oxford - zápisníky
Parker
Pelikan
Pilot
Pilot Namiki
Pininfarina
Platinum
Porsche Design
Rhodia
Rotring
Sailor
Secrid
Semikolon
Sheaffer
Silvine
Silvine Originals
Stabilo
Tombow
Tomoe River
Troika
Viking
Visconti
Waterman
Yankee Candle
..
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
dárkové sady
kaligrafie
personifikace
pro leváky
pro školáky
omalovánky pro dospělé
Pomůcky
Kniha přání a stížností
Slovník pojmů
Vaše dotazy
InfoBox
ICQ:
Hot - Line
+420 273 130 610
Aktualizace: 20.12.2017
Přidat k oblíbeným
Nastavit homepage
Novinky e-mailem
Platební metody
ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B
Partneři

Používáme ERP Altus VARIO

Taktické a outdoor vybavení. Army shop.
Vymezení pojmů
Nákupní řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Prodávající: penShop.cz - logo
  provozovaný společností penShop s.r.o., sídlo a provozovna společnosti - viz. kontakty

Platnost: Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě penShop.cz
  Nákupní řád je platný od 1. září 2013

Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a zákazníků. Ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součást.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a dle specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.


Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Rozměry, ceny, barevné provedení a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných propagačních materiálech prodávajícího jsou nezávaznými údaji a jsou přejaty od výrobce.

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

Místo plnění
Místem plnění je sídlo prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen na výdejním místě (provozovna penShop.cz) předložit objednávku a případně i doklad o zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jeho jméno a platným občanským průkazem (pouze v případě již uhrazeného zboží).

Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.


Cena a platby
Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a dodacím listem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je vždy připočítána cena dopravy do místa určení, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně po identifikaci platby vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta převodu je závislá na vybraném způsobu.

Přehled možných způsobů úhrad zboží:
a) dobírkou
b) převodem z účtu na účet
c) on-line převodem - 

d) platbou v hotovosti (osobní odběr)
e) platbou kartou on-line i při osobním odběru

  

Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. 

Dopravní podmínky
Možnosti způsobů doručení zásilky:
a) DPD - expresní balíková služba (preferovaná doprava)
c) osobním vyzvednutím zboží na provozovně "penShop.cz" v Praze
d) expresní kurýr - pouze po Praze kurýrní službou

Přeprava zboží se řídí přepravními podmínkami dopravce. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a je přiložena v zásilce.Záruka na zboží
Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on – line katalogu na webových stránkách penShop.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami - ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího.

Jedná-li se o předprodejní reklamaci, má kupující právo výměny výrobku za bezvadný kus. Reklamovaný výrobek však musí být vrácen v původním obalu včetně veškeré dokumentace k výrobku s uvedením závady v reklamačním listě.


Servis výrobků
Ke všem značkám a výrobkům prodávaným na penShop.cz poskytujeme jak záruční tak i pozáruční servis. Tento se vztahuje také na výrobky, které nebyly zakoupeny u provozovatele (o přijetí takovéto reklamace či opravy rozhoduje pověřený pracovník).

Servisní zásah probíhá dvěma způsoby. Pokud se jedná o méně závažnou vadu, je odstraněna v servisním středisku na území ČR. Pokud se Však jedná o složitější opravu, je psací potřeba vždy servisována přímo u výrobce. Při jakékoliv opravě či zásahu, který by nebyl shledán jako "záruční" je zákazník předem informován a je mu sdělena předpokládaná částka za opravu. V takovémto případě pak má právo se rozhodnou o její realizici.

Zákazník hradí náklady vzniklé na "dopravu" výrobku do servisního centra penShop.cz

V případě, že se jedná o "servisní" prohlídku, čištění či jiné úkony na něž se nevztahují záruční podmínky, je účtována hodinová sazba servisního technika 500,- Kč / hod.
 

Vrácení zboží
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud nebyl prodejní doklad vystaven na právnickou či fyzickou osobu s DIČ, pak se možnost vrácení zboží řídí obchodním zákoníkem.
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, Vám peníze za zboží budou poukázány bankovním převodem na Váš účet.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
1.) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2.) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3.) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a na zboží vyrobené speciálně na přání zákazníka,
4.) na dodávku zboží objednaného speciálně a výslovně na přání spotřebitele, které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.
 

Cross
Diplomat
Montblanc
Sailor
Visconti
 Ochrana osobních údajů / Nákupní řád / Reklamační řád / Kontaktujte nás
© 2003 penShop s.r.o. * Všechna práva vyhrazena